Début Précedente [ 9 / 169 ] Suivante Fin

le vendredi 24 novembre 2017 vers 21:47 , oi4v1u6rxs a écrit :

1.1. Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «ÀÃÅÍÖ²ß ÏÐÎÒÈIJ¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯» (ó ïîäàëüøîìó "Îðãàí³çàö³ÿ") º äîáðîâ³ëüíèì ãðîìàäñüêèì îáºäíàííÿì,
ÿêå çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç³ ñòàòóñîì þðèäè÷íî¿ îñîáè íåï³äïðèºìíèöüêîãî òîâàðèñòâà, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî íå º îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.
1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Îðãàí³çàö³ÿ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ãðîìàäñüê³ îáºäíàííÿ»,
³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, öèì Ñòàòóòîì òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ çàòâåðäæåí³ â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó òà ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
1.3. Îðãàí³çàö³ÿ ñòâîðþºòüñÿ íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê ³ ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ âñ³ìà ïðàâàìè, íàäàíèìè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
1.4. ×ëåíàìè îðãàí³çàö³¿ º îñîáè, îáºäíàí³ íà îñíîâ³ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â òà çà ïðîôåñ³éíîþ îçíàêîþ, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé),
ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì, ³ ÿê³ ó ïåðåäáà÷åíîìó Ñòàòóòîì ïîðÿäêó âñòóïèëè äî Îðãàí³çàö³¿.

[url=https://transparency.agency/text/agencia]Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè[/url]


[url=https://transparency.agency/text/strategia-rozvitku]Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî[/url]

[url=https://transparency.agency/text/agencia]Óãîëîâíàÿ ïîëèòèêà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ[/url]

[url=https://transparency.agency/text/pro-nas]Íàöèîíàëüíîå àíòèêîððóïöèîííîå áþðî Óêðàèíû[/url]

[url=https://transparency.agency/text/statut-agencia]Íàöèîíàëüíîå áþðî Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè[/url]

[url=https://transparency.agency/text/statut-agencia]Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî[/url]

[url=https://transparency.agency/text/pro-nas]Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî[/url]

[url=https://transparency.agency/video]Íàöèîíàëüíîå Áþðî ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè[/url]
[url=https://transparency.agency]Áþðî ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé Íàöèîíàëüíîå Áþðî ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè[/url]

[url=https://transparency.agency/text/strategia-rozvitku]Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî[/url]

le vendredi 24 novembre 2017 vers 7:53 , WilliamaparmWF a écrit :

cialis buy london
<a href="http://cialismbvi.com/#";>buy cialis online</a>
cheap cialis online australia
[url=http://cialismbvi.com/#]cialis prices[/url]
buy cheap cialis today

le jeudi 23 novembre 2017 vers 9:37 , VictorHeivaAT a écrit :

viagra online apotheke deutschland
<a href="http://viagrahukic.com/#";>viagra without a doctor</a>
generic viagra men
[url=http://viagrahukic.com/#]viagra without doctor[/url]
is selling viagra online legal

le mercredi 22 novembre 2017 vers 18:28 , oi4v1u6rxs a écrit :

îçäîðîâèòåëüíî ñïîðòèâíûå òóðû
Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ïðîãðàììû ñïîðòèâíûõ òóðîâ
Ñïåöèôèêà ïóòåøåñòâèé ñ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûìè öåëÿìè
Ïîäðîáíî î âèäàõ çàíÿòèé ñïîðòèâíîãî òóðèçìà
Ñïîðòèâíûå Òóðû  
Ïîëåçíûå çàìåòêè â ðàñïîðÿäêå äíÿ íà÷èíàþùåãî ñïîðòñìåíà
Ìîòèâàöèÿ è äîñòèæåíèå öåëåé
[url=https://fitness-gym.org.ua/about]ïîõóäåíèå æèâîòà ×åðíèãîâñêàÿ[/url]
[url=https://fitness-gym.org.ua/news]Èíäèâèäóàëüíûé òðåíåð[/url]
[url=https://fitness-gym.org.ua/gallery]ôèòíåñ[/url]
[url=https://fitness-gym.org.ua/services]Ôèòíåñ äëÿ ïîäðîñòêîâ[/url]
[url=https://fitness-gym.org.ua/contacts]ôèòíåñ êëóá íà Ëåñíîé[/url]

[url=https://fitness-gym.org.ua/gallery]äîìàøíåå ïîõóäåíèå[/url]

le mercredi 22 novembre 2017 vers 15:19 , oi4v1u6rxs a écrit :

[url=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha]àðåíäà êâàðòèð íà ÷àñ â áàëàøèõå[/url] https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha
<a href=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha>êâàðòèðà íà ñóòêè â áàëàøèõå äåøåâî</a>

le mardi 21 novembre 2017 vers 22:34 , oi4v1u6rxs a écrit :

no prescription pharmacy

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/";>canadianpharmaciesbnt.com</a>

pharmacy prices

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]http://canadianpharmaciesbnt.com/[/url]

le mardi 21 novembre 2017 vers 20:59 , oi4v1u6rxs a écrit :

web medical information

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/";>canadian pharmacies shipping to usa</a>

discount prescription drugs online

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]northwest pharmacy[/url]

le mardi 21 novembre 2017 vers 19:24 , oi4v1u6rxs a écrit :

buy prescription drugs without doctor

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/";>canadian drugs</a>

drugstore online

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian online pharmacies[/url]

le mardi 21 novembre 2017 vers 17:48 , oi4v1u6rxs a écrit :

canada online pharmacy

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/";>Jerryfog</a>

canada drug prices

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canadian pharmacy[/url]

le mardi 21 novembre 2017 vers 16:14 , oi4v1u6rxs a écrit :

prescription cost comparison

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/";>canadian online pharmacies</a>

canada online pharmacies

[url=http://canadianpharmaciesbnt.com/]canada drug[/url]

Historique des discussions : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169]